Friday, June 21, 2019

Живот и рад Хане Сегал


"Када је свет у нама уништен, када је мртав и без љубави, када су наши најмилији у фрагментима, а ми сами у беспомоћном очају - онда  морамо поново створити наш свет, поново саставити делове, улити живот у мртве фрагменте, поново створити живот. "
 Х. СегалХана Сегал (1918 - 2011) је британски психоаналитичар и следбеник Мелание Клајн . Рођена је у  Пољској , одакле је због рата избегла и преселила се у Велику Британију. Тамо је завршила медицинске студије и полагала психоаналитичке тренинге и анализу са Мелани Клајн. Била је потпреседник  Међународне психоаналитичке асоцијације. Њени радови уплићу елементе психоанализе са уметношћу, доживљајем реализма и истичу значај личних погледа. Написала је неколико књига и бројне чланке:

 Увод у рад Мелание Клајн (Лондон 1964);
 Клиничка психоанализа (Париз 2004);
Делиријум и креативност (Париз 1986)
  ,,Психоаналитички приступ естетици Међународни часопис
  ,,Напомене о формацији симбола“ Интернационални журнал

Основна премиса рада

 Сегал је нагласила разлику између симбола као репрезентативног и ранијег стадијума симбола као еквивалента, наводећи да "само када се прихвате раздвајање и одвојеност, симбол постаје репрезентативац објекта, а не да се изједначава са објектом.". Ранија фаза симболичке јединице била је супротна типичном од конкретног психотичног размишљања.  Надовезујући се и проширујући своју анализу симболике Сегал наглашава да је "један од најважнијих задатака уметника да створи свој сопствени свет", нешто што захтева "акутни осећај стварности на два начина: прво, према сопственој унутрашњој стварности и друго према стварности његовог медија. Она је такође нагласила улогу ружног у уметничком стваралаштву, као одраз фрагментације добрих предмета у оне који се прогоне,  видећи корене уметничког стварања у жељи да обнови фрагментирани унутрашњи свет.  

Сегал је истраживала ратни однос са контрастом између параноидних и депресивних позиција, наглашавајући корисност улоге идентификованог непријатеља у одбијању субјективног бола депресије. У својој последњој књизи, она је повезала пад Адама и Еве са падом Луцифера и воајеризма и радозналости. Темељним радовима о симболима, креативности и заблуди, инстинктима живота и смрти, фантазији и стварности, у свим овим радовима налазимо да је њен доживотни напор био да истражи замршен однос између креативног и психотичног функционисања. 

 У друштвено-политичкој области она је додатно истражила и појаснила однос између здравих и психотичних сила у односу на нуклеарну пролиферацију, рат и симболички значај. Сегал, Херберт Росенфелд, Вилфред Бион чине малу групу главних мислиоца чији је утицај остао централни за развој психоанализе. Хана Сегал сматра се једним од најзначајнијих представника Клајнијанске школе.

Разлике измђу Фројдове и клајнијанске школе
 у погледу појма објекта 

За разумевање било које психоаналитичке теорије као што је на пример Фројдова психоаналитичка теорија, теорија Его психологије и наравно клајнијанска, најбитније је одредити шта је основна јединица анализе, основни изграђујући елемент који обликује много других аспеката теорије. То је чинилац који битно утиче на схватање мотивације, доминантне циљеве људске активности, развој личности и његових кључних прекретница као и структуре и карактеристичне обрасце функционисања личности.

Објектни однос у теорији Мелани Клајн и савременој клајнијанској мисли организован је око концепта нагона. Фројдово истраживање о одлагању је оно што је дубина људског искуства, импулсима који су били манифестације човекове биолошке природе, захтевима који су створени у телу и који су тежили задовољењу. Особа се у овом моделу третирала, теоријски и терапијски, као затворен енергетски систем. Напетости које су се рађале унутар овог система  услед деловања нагонских импулса који су тражили задовољење, морале су бити отпуштене. Ако је један канал био затворен и спречавао растерећење морао се наћи други. Фројд сматра да нема објекта који је инхерентан нити је везан за људска предодређења. Објекат је створен из искуства нагонске сатисфакције и фрустрације. Његова рана дескриптивна дефиниција термина објекат коју налазимо у "Три есеја о сексуалност" веома је једноставна и илустративна: "Назовимо особу према којој је упућена сексуална привлачност сексуалним објектом" (Фројд, 1905). Клајнијанска школа заједно са Ханом Сегал наставила је да користи језик Фројдове теорије нагона али је нагонски импулс схватила на много компекснији начин. Иако је укорењен у телесним искуствима, нагонски импулси налазе своју менталну експресију преко несвесних фантазија које неопходно укључују однос са објектима према којима су инхерентно усмерена страсна осећања љубави и мржње. То је довело до истицања фантазијског садржаја анксиозности који је увек у вези са објектима пре него енергија из које потиче.


Улога објеката у
развоју унутрашњих структура

 Објектни односи у теорији Мелани Клајн, Хане Сегал и савременој клајнијанској мисли мање пажње поклањају структуралном моделу личности. Упркос појашњавању да се израз себе "користи да би покрио целокупну личност која укључује не само его већ и нагонски живот који је Фројд назвао ид ", а его је "организовани део селфа". Ови изрази су се првенствено односили на доживљај субјекта, његове фантазије о себи које су неразмрсиво повезане са фантазијама о објектима. Доживљају субјекта дат је примат у односу на прецизан опис "структуре" и "механизама". Хана Сегал сматра да први добар унутрашњи објекат делује као средишња тачка ега: Он је против тежа процеса цепања и растурања, омогућава кохезивност и интеграцију и служи као оруђе изградње Ега . Его је седиште анксиозности која представља његов одговор на деловање нагона смрти, као и на одвајање које узрокује рођење и фрустрирање телесних потреба. Интројекција и пројекција су одбране од анксиозности, као и примарни процеси развоја. Его користи и друге механизме одбране међу којима је, посебно, истакнуто цепање које се састоје од активног одвајања добрих од лоших искустава, перцепција и осећања повезане са објектима. 

Улога богатог и разноликог скупа унутрашњих објеката - од којих је сваки обдарен специфичном фантазијском функцијом и односи се на специфичан начин према егу и другим објектима, помало је парадоксална. С једне стране, она је омогућила елаборацију структуралних аспеката класичне теорије, са друге стране, довела је до извесног губитка прецизности у коришћењу структуралних термина. Изгледа да је фокусирање клајнијанских аналитичара на анксиозности које особа доживљава у односу са унутрашњим и спољашњим објектима изискивало, заправо, стварање нових појмова који "заобилазе" класични структурални модел. Савремени клајнијански аутори су формулисали тзв. скривене "организације личности" карактеристичне нарочито за граничне и нарцистичке пацијенте који стабилизују организацију лоших делова селфа и зависног, често перверзног, односа са конструктивним деловима селфа и унутрашњих објеката. У овим "организацијама" тзв. "психотични део", "нарцистички део", "перверзни део" итд. сачињен од одређених констелација селфа и унутрашњих објеката учествује у унутрашњи однос и константно искривљава функционисање ега.

Критички осврт у погледу основних концепата

Упркос контроверзи која је више деценија окруживала њене доприносе, Сегалова кључна улога је у померању широке метапсихолошке перспективе унутар психоанализе. Балансирајући између лојалности Фројдовој теорији нагона и онога што је откривало терапијско искуство, тежиште је померила, ипак, на опис пацијентовог доживљаја објеката и психолошких садржаја анксиозности који су у вези са њима. То је водило далекосежним последицама. Организација и садржај објектних односа, посебно односа са флуидним и комплексним светом унутрашњих објеката постале су централне детерминанте доживљаја и понашања. Показали смо како се ова основна јединица анализе рефлектовала на схватање структурализације и развоја личности. Унутрашњим објектима додељена је изузетно значајна улога у формирању структуре ега и суперега али је она парадоксално довела до смањења прецизности у коришћењу структуралних термина (посебно "суперега") и до формирања нових појмова ("нарцистички део" и сл.) који нису јасно укорењени у Фројдовој структуралној теорији. Развојне личности су такође засноване на објектима односима. 

Неопходно је суочавање и прихватање болних искустава зависности, немогућности омнипотентне контроле, неизбежности властите деструктивности и реалности амбиваленције. Све ово води прогресивну, али никад довршивој, интеграцији доживљаја селфа и објекта у унутрашњи свет, конзистентнијим границама ега и стабилнијем осећања идентитета. Унутар Его психологије, током шездесет година, порасла је свесност о ограничењима властите теорије које је такође родила извесну заинтересованост за објектне односе и самим тим теорије које су предметне ставове у центру својих проучавања. Интересовање се померило са его-механизама на објектне односе и репрезентацију селфа: "Језгро ових изазова (Егопсихологији) чине одређена критична питања и својства развоја личности и психопатологије које имају везе са објектним односима и селфом и нису сасвим подесна базичном ид-его моделу традиционалне теорије. На пример, описи психолошког развоја који су изгледали најсмисаонији многим садашњим клиничарима и теоретичарима нису они који имају везе са психосексуалним развојем, већ се усмеравају на такве димензије; као што је диференцијација селфа и други, помак у сепарацији - индивидуацији и степен кохезивност селфа.

Хана Сегал и њени сарадници показали су велику креативност у конципирању развоја омнипотенције ка прихватању ограничења, од фрагмената ка интегрисаности, од нестабилности ка уравнотежености, од егоцентричности ка "емоционалној" и когнитивној децентрацији и способности за бригу о другима. Ипак, објектни односи су једном па надаље унутар психоанализе заузели своје централно место и отворили пут новим истраживањима.


Аутор текста:
Спец.педагог Сања Трајков

Литература:
Segal, H. ,, Notes on symbol formation
Klein, M. ,,The importance of symbol-formation in the develoment of the ego, u knjizi: Contributions to Psychoanalysis .

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.